Main Menu
Call Center 02 635 1718
  • Switch Language
  • ไทย
  • Eng

ทำไมจึงต้องลงทุนในหน่วยลงทุน?

 

การลงทุนในหน่วยลงทุนให้ประโยชน์หลายประการ ได้แก่
  • บริหารกองทุนโดยมืออาชีพ ผู้จัดการกองทุนรวมมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนรวมทั้งหมด รวมถึงการซื้อ และ ขายหุ้น
  • การกระจายความเสี่ยง การลงทุนในหน่วยลงทุนสามารถช่วยนักลงทุนจัดการความเสี่ยงโดยการจายการลงทุนในกองทุนรวม
  • สภาพคล่อง นักลงทุนสามารถขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ณ ราคาปิดของหน่วยลงทุน หรือ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์ที่อยู่ในกองทุนนั้น
  • ทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนหนึ่งตัว หรือ กลุ่มของหน่วยลงทุน เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และทรัพย์สินทางการเงินของนักลงทุน
  • ความสะดวก การลงทุนในหน่วยลงทุน อำนวยความสะดวกหลายอย่าง เช่น ความสะดวกในการซื้อ และ ขายหน่วยลงทุนอย่างง่ายดาย
  • การปกป้องนักลงทุน สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ คือผู้เกี่ยวข้องในการกำกับดูแล กำหนดมาตรฐานและตรวจสอบกองทุนรวม ผู้เกี่ยวข้องทั้งสามนี้มีส่วนร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์ และ วางโครงสร้างการทำธุรกิจ นอกจากนี้ยังกำหนดให้กองทุนรวมต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่นักลงทุนต้องการเพื่อใช้ในการตัดสินใจการลงทุน และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนในการดำเนินธุรกิจของกองทุนรวม