Main Menu
Call Center 02 635 1718
 • Switch Language
 • ไทย
 • Eng

นโยบายความเป็นส่วนตัว
แก้ไขปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”, “เรา”, หรือ “ของเรา”) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(ตามที่นิยามไว้ข้างล่างนี้) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบาย”, “นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่นิยามไว้ข้างล่างนี้) ของ
 • ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น,ช่องทางออนไลน์อื่นๆของเรา
 • บุคคลธรรมดา ทั้งที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย (ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าในอดีต
 • นายหน้า ผู้แนะนำการลงทุน ที่ปรึกษาทางการเงิน และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านิติบุคคลของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย (ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าในอดีต
บุคคลธรรมดาและลูกค้านิติบุคคล(“ท่าน”, “ของท่าน”, “ลูกค้า”) (หรืออาจเรียกรวมกันทั้งหมดว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) นโยบายฉบับนี้จะอธิบายถึงวัตถุประสงค์และวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ซึ่งใช้บังคับกับทั้งธุรกิจ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) กิจกรรมและนิทรรศการ ช่องทางการติดต่อทางออนไลน์ โลเคชั่นอื่น ๆ (locations)
 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
  1. ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่ซึ่งสามารถระบุถึงหรือทำให้สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ โดยเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการต่างๆ ที่เราได้จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง อาทิเช่น จากการที่ท่านใช้บริการหรือแว็บไซต์ของเรา หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ของเรา หรือจากแหล่งอื่น ๆโดยอ้อม เช่น สื่อสังคมแพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลภายนอก หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ และผ่านบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานทางราชการ ซึ่งเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ โดยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เราจะเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้
   1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ เพศ วันเกิด สถานภาพทางการสมรส ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เป็นต้น) ลายมือชื่อ การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ และข้อมูลประจำตัวอื่น ๆ
   2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่นที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และรหัสประจำตัวสำหรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
   3. ข้อมูลบัญชีและข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีและประเภทของบัญชี ข้อมูลพร้อมเพย์ และข้อมูลการสมัครใช้บริการและผลิตภัณฑ์
   4. ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น หลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ ประวัติการซื้อขายและยอดคงเหลือ ประวัติการชำระเงินและการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของท่าน งบการเงิน การเป็นตัวแทน ข้อมูลการซื้อขาย ประวัติ
   5. ข้อมูลทางเทคนิคและการใช้งาน เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน (web beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ ข้อมูลการเข้าใ้งานแบบ single sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) คุกกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ เกี่ยวกับการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ
   6. รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อบัญชี (account identifiers) ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน รหัสประจำตัว (PIN ID code) สำหรับการซื้อขาย เป้าหมายการลงทุน ความรู้และประสบการณ์การลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk tolerance)
   7. ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับเรา เช่น ข้อมูลที่ท่านได้ให้แก่บริษัทฯในสัญญา แบบฟอร์มหรือการสำรวจ หรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมในเวลาที่ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การสัมมนา หรือกิจกรรมทางสังคมของบริษัทฯ
  2. ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไปยังต่างประเทศก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ โดยเราจะเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ อาทิเช่น ข้อมูลชีวมาตร ได้แก่ ระบบจดจำใบหน้า ลายนิ้วมือ รวมถึงข้อมูลสุขภาพอันเป็นภาวะบกพร่องทางสุขภาพซึ่งรวมถึงความพิการ
 2. วัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไปยังต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  1. วัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ อาจดำเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
   1. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเข้าทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญากับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
    • การติดต่อกับท่านก่อนที่จะเข้าทำสัญญากับบริษัท และเพื่อการประมวลผลคำขอเปิดบัญชี การรักษาสภาพของบัญชี และการดำเนินการและการปิดบัญชีของท่านรวมถึงการยืนยันตัวบุคคล
    • การให้บริการ เช่น ผู้แนะนำการลงทุน/เจ้าหน้าที่การตลาด ที่ปรึกษาทางการเงิน และ การจัดหาผลิตภัณฑ์การลงทุน การเสนอทางเลือกให้แก่ท่าน (รวมถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนของบุคคลภายนอก)
    • การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ และเอกสารส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของบริษัท และบุคคลภายนอก
   2. เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
    • การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง คำสั่ง คำแนะนำ และการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาษีอากร หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานอื่น ๆ หรือหน่วยงานกำกับดูแล (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
    • การป้องกันและให้การบริการอย่างเหมาะสมแก่ลูกค้าที่มีข้อจำกัดบางประการ เช่นผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางสุขภาพและความพิการ ในการเข้าทำธุรกรรมบางประเภทด้วยตนเอง เพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกและควบคุมความเสียหายใดๆ
   3. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และของบุคคลภายนอก เพื่อให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    • การทำวิจัย การวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิติ และพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ และการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ลูกค้า เกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นครั้งคราว
    • การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเรา และการบริหารจัดการบัญชีของท่านที่มีอยู่กับเรา รวมทั้ง การจัดการหรือการสอบสวนเรื่องร้องเรียน ข้อเรียกร้อง หรือข้อพิพาทใด ๆ
    • การจัดการโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทฯ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของบริษัทฯ ที่อาจจำเป็นโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความเสี่ยง การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบ การเงินและการบัญชี ระบบต่าง ๆ และความต่อเนื่องทางธุรกิจรวมถึง การป้องกัน ตรวจจับ และสอบสวนการฉ้อโกง การประพฤติมิชอบ หรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะได้รับการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือไม่ และการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง
    • การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราภายใต้สัญญาใด ๆ ที่เราเป็นคู่สัญญา เช่น สัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ผู้ขาย หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์อื่น ๆ หรือภายใต้สัญญาที่บริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นตัวแทน(4) เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ
   4. เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ
   5. ประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ
  2. วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ ผลิตภัณฑ์/บริการใดๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ท่าน ตามที่ท่านได้เลือกให้ความยินยอมไว้ ดังนี้ ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของ ณ เวลาใดก็ได้ ผ่านทาง Poems@phillip.co.th เพื่อถอนความยินยอม ซึ่งการถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามความยินยอมของท่านก่อนที่จะขอถอนความยินยอมนั้น
   1. การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การเสนอข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของเรา และบุคคลภายนอกซึ่งไม่สามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น
 3. การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
  เราอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก ตลอดจนบุคลากรและตัวแทนของบุคคลภายนอก ทั้งภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยดังต่อไปนี้ ซึ่งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถศึกษาทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้น เพื่อทราบถึงวิธีการที่บุคคลภายนอกนั้นทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้
  • Phillip Group เนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) เป็นส่วนหนึ่งของ Phillip Group ซึ่งเราอาจจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปยังภายในกลุ่มบริษัท Phillip Group (เช่น Phillip Securities Pte Ltd, Phillip Futures Pte Ltd,) หรืออนุญาตให้บริษัทอื่นๆ ภายใน Phillip Group นั้นเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น
  • ผู้ให้บริการของเรา อาจใช้บริการบริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างเพื่อการให้บริการต่าง ๆ ในนามของบริษัทฯ หรือเพื่อช่วยเหลือในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวแทนการวิจัย ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ ตัวแทนการสำรวจ ตัวแทนด้านการตลาด สื่อโฆษณาและการติดต่อสื่อสาร ผู้ให้บริการชำระเงิน และ ผู้ให้บริการด้านธุรการและการดำเนินงานในการให้บริการเหล่านี้
  • พันธมิตรทางธุรกิจ เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่กระทำการในนามของลูกค้า หรือเกี่ยวข้องในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทใดที่ได้รับจากเรา ซึ่งรวมถึง ตัวกลาง อาทิเช่น บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลภายนอก หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตลอดจน ผู้รับฝากทรัพย์สิน ธนาคารตัวแทน ตัวแทน ผู้ขาย พันธมิตรธุรกิจร่วม (co-brand partners) คู่สัญญา (market counterparties) ผู้ออกผลิตภัณฑ์ หรือระบบคลังข้อมูลทางการค้าโลก (global trade repositories)
  • บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายอนุญาต เราอาจจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย
  • ที่ปรึกษาวิชาชีพ, บุคคลภายนอก เช่น ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ ,บุคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจ
 4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ
  เราอาจจะประมวลผลหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก หรือบริษัทในเครือ ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจจะไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย แต่อย่างไรนั้น เรามีการดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการโอนข้อมูลนั้นชอบด้วยกฎหมายโดยอาศัยข้อยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
 5. ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาของสัญญาที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทำขึ้นกับเรา หรือรักษาในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา ตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ และจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปอีก 10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญาหรือวันที่ยุติความสัมพันธ์ใดๆกับท่าน
 6. ข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
   หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามใด ๆ (เช่น คู่สมรส ผู้รับผลประโยชน์ รายละเอียดการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การส่งต่อในกรณีการรักษาเร่งด่วน) กับเราซึ่งข้อมูลที่ให้เป็น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลเหล่านั้น โดยท่านต้องมั่นใจว่ามีอำนาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามดังกล่าว และอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายฉบับนี้ได้
 7. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถดำเนินการใดๆตามสิทธิดังข้างต้น โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเพื่อให้ดำเนินการตามคำขอของท่าน และ/หรือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) หากมีข้อสงสัยใดๆในการใช้สิทธิต่างๆ สามารถติดต่อ ได้ที่ “ช่องทางการติดต่อเรา” (รายละเอียดในข้อ 9 )
  1. สิทธิในการเข้าถึง: ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลเกี่ยวกับท่าน
  2. สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
  3. สิทธิในการคัดค้าน: ในบางกรณีท่านอาจมีสิทธิคัดค้านวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในบางกิจกรรมซึ่งระบุในนโยบายฉบับนี้
  4. สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้เรา ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราประมวลผลเกี่ยวกับท่าน เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เช่น หากข้อมูลนั้นไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลอีกต่อไป
  5. สิทธิในการจำกัด: ท่านอาจมีสิทธิจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากเชื่อว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง หรือการประมวลผลของบริษัทฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเราไม่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดอีกต่อไป
  6. สิทธิในการแก้ไขให้ถูกต้อง: ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน
  7. สิทธิในการถอนความยินยอม: ท่านอาจมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับเรา เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิที่จะถอนความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน
  8. สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน: ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่ เราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้
 8. คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้
   “คุกกี้” คือข้อมูลขนาดเล็กที่ จะถูกส่งไปยังเว็บเบราว์เซอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยเว็บเบราว์เซอร์จะจัดเก็บข้อมูลและส่งกลับมายังเว็บไซต์ของเรา ในครั้งต่อไปที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์อีก ซึ่งเป็นการช่วยจดจำเบราว์เซอร์ของท่าน รวมถึงการเข้าใช้งานและการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้อาจช่วยในการรวบรวมข้อมูลสติการใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเราสามารถนำสถิติการใช้งานเหล่านั้น มาพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถลบและปฏิเสธการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา โดยตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน ทั้งนี้อาจส่งผลให้คุณสมบัติการใช้งานบางอย่างของเว็บไซต์เรา อาจทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร
 9. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น
  เพื่อความสะดวกของการใช้บริการบนเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นของเรานั้น อาจมีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอาจมีนโยบายที่แตกต่างกัน เราจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการทุกท่านตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกาศไว้บนเว็บไซต์เหล่านั้นเพื่อดูรายละเอียด และเราจะไม่รับประกันหรือสนับสนุนข้อมูลใดๆ รวมทั้งนโยบายที่ผู้ใช้บริการได้รับจากเว็บไซต์อื่นที่นอกเหนือจากของเราเอง
 10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
  เราขอสงวนสิทธิ์ในการทบทวน เปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง เราจึงขอแนะนำให้ท่าน/ผู้ใช้บริการ อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างละเอียดและทบทวนเป็นระยะๆเพื่อตรวจสอบ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เราจะทำการประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์โดยเร็วที่สุด
 11. ช่องทางการติดต่อเรา
  หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีข้อสงสัยซักถาม ตลอดจน เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูล ส่วนบุคคล ภายใต้นโยบายฉบับนี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ได้ที่  
  1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชั้น 15 อาคารวรวัฒน์ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  2. ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center)  โทร. 02 – 635-3123
  3. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) E-mail: DPO@phillip.co.th 


 
 

Disclaimer

-: การสละสิทธิในการเรียกร้อง :-


บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่รับประกันทั้งทางตรงและทางอ้อม ในเรื่องที่เกี่ยวกับผลที่จะได้รับของสมาชิกจากการใช้บริการ หรือข้อมูลที่ได้จากข้อมูลกองทุน และไม่มีการรับประกันทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อวัตถุประสงค์และการใช้ในเชิงการค้า หรือเพื่อการใดโดยเฉพาะ ไม่ได้มีการอนุมัติกองทุนใดๆ ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ ในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศไทย ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของท่านสมาชิก ที่ต้องพิจารณาใคร่ครวญถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่กำหนดอยู่ภายในประเทศของท่าน การใช้ข้อมูลในที่นี้แสดงว่าท่านได้เข้าใจ และรับรองว่ากฎหมาย และกฎระเบียบในประเทศของท่านได้อนุญาตให้ท่านเข้าถึงและใช้ข้อมูลเหล่านี้ได้ บล.ฟิลลิปและผู้ให้ข้อมูล และตัวแทนไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเลยของ บล.ฟิลลิป พนักงานของ บล.ฟิลลิป ผู้รับเหมาช่วง ตัวแทน ผู้ขายอุปกรณ์ หรือบุคคลอื่นๆที่เกิดจากการใช้บริการข้อมูลกองทุน การใช้หรือส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในข้อตกลงนี้ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวกับการขาดทุนและกำไรต่างๆ การถูกทำโทษหรือผลเสียหายต่างๆ ในภายหลัง หรือการเรียกร้องจากท่านสมาชิกโดยบุคคลอื่น ข่าวสารและข้อมูลที่มีอยู่ใน ข้อมูลกองทุน เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่บล. ฟิลลิปและผู้ให้บริการข้อมูลของบริษัท ไม่ขอรับประกันความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือข่าวสารที่จัดทำให้ตามบริการของข้อมูลกองทุน จะไม่มีบุคคลใดรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งจะรวมทั้งนัยสำคัญต่างๆ ที่เหนือการควบคุมของบริษัท และผู้ที่ได้รับผลกระทบการลงทุนในหน่วยลงทุนและ/หรือตราสารทางการลงทุนอื่น จะมีความเสี่ยงจากการลงทุน รวมถึงโอกาสที่จะสูญเสียเงินที่ลงทุน หน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน หรือภาระผูกพันหรือมีการรับประกันโดยสถาบันการเงินหรือหน่วยงานของรัฐใดในประเทศๆ มูลค่าของหน่วยลงทุนและผลตอบแทนของหน่วยลงทุนอาจจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ การลงทุนในกองทุนต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วในที่นี้ควรจะใช้ความระมัดระวังและศึกษาจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ อาจเป็นเหตุให้มูลค่าการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ผลดำเนินงานในอดีตไม่ใช่สิ่งชี้ผลดำเนินงานภายในอนาคตของหน่วยลงทุน นักลงทุนควรระมัดระวังว่ามีข้อจำกัดในเรื่องการแสดงหรือเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน กับหน่วยลงทุนอื่น ถ้าระยะเวลาที่ใช้แสดงน้อยกว่า 3 ปี

บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)