Main Menu
Call Center 02 635 1718
  • Switch Language
  • ไทย
  • Eng

ค้นหากองทุน

  • ประเภทกองทุนรวม loading
  • นโยบายจ่ายเงินปันผล
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม loading

คำค้นหา : VIEW TOP PICK FUND  ( กองทุน)

Risk Level
1

Local Money Market Fund

policy is investment in local deposit, fixed income, securities , other securities or other return as specified by SEC. Maturity of repayment or call period is not beyond 1 year from investment date and portfolio duration at anytime is not more than 3 months.

กองทุนรวมตลาดเงิน

มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี portfolio duration ในขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน

2

Money Market Fund

Policy is partly investment in oversea, but not more than 50% of NAV, invest in deposit,fixed income, securities, other securities or other return as specified by SEC. Maturity of repayment or call period is not beyond 1 year from investment date and portfolio duration at anytime is not more than 3 months.

กองทุนรวมตลาดเงิน

มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี portfolio duration ในขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน

3

Government Bond Fund

Policy is investment concentrated in government bond, annual average not less than 80% of NAV.

กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล

มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

4

Fixed Income Fund

Policy is investment in general fixed income.

กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้

มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

5

Mixed Fund

Policy is investment in both equity and fixed income.

กองทุนรวมผสม

มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้

6

Equity Fund

Policy is investment concentrated in equity, annual average not less than 65% of NAV.

กองทุนรวมตราสารทุน

มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV

7

Sector Fund

Policy is specific investment in some sector of equity, annual average not less than 80% of NAV.

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

8

Alternative Investment Fund

Policy is investment in new alternative assets or complicated structured investment products such as commodity/gold/fund/oil fund/derivatives, those not for hedging purpose, including any investments that are structured note without principal protection.

กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก

มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น commodity/gold fund/oil fund/derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น

Move the slider to view details of each risk level เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดความเสี่ยงในแต่ละระดับ

Risk Level Low Low-Medium Low-Medium Low-Medium High-Medium High High Very High

ระดับความเสี่ยง เสี่ยงต่ำ เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง เสี่ยงสูง เสี่ยงสูง เสี่ยงสูงมาก