วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565   เวลา 13:06 น.

UOBAM: แจ้งการเปิดให้บริการกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (UOBSGA-N)

รายละเอียดเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมที่นี่

15/03/2565   13:06