วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563   เวลา 11:58 น.

แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน 3 กองทุน (MV-LTF, MIF-LTF และ M-PROP DIV)

https://datacenter.poems.in.th/investmentunit/announcement/Revised_MVLTF_MIFLTF_MPDIV_22June2020.pdf 19/06/2563   11:58