วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563   เวลา 18:17 น.

แจ้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมใหม่

เรียนท่านสมาชิก

ทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ใช้คำนวณในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Prepaid, Cash, Credit Balance, Offshore และบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (Futures) กรณีที่มียอดในบัญชีเป็นยอดเงินคงเหลือ และดอกเบี้ยเงินกู้ กรณีที่มียอดเป็นเงินกู้ยืมในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Credit Balance ในอัตราดังนี้

ประเภทดอกเบี้ย อัตราเดิม (ต่อปี) อัตราใหม่ (ต่อปี) ประเภทบัญชี วันที่เริ่มบังคับใช้
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.50 % ไม่เปลี่ยนแปลง Prepaid, Cash, Credit Balance*, P-Money 17 มีนาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.50 % ไม่เปลี่ยนแปลง Derivatives** 17 มีนาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.50 % 0.25 % Offshore 1 เมษายน 2563
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5.50 %
(อัตราปกติ***)
5.00 % Credit Balance 1 เมษายน 2563

หมายเหตุ:

* บริษัทฯ จะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากตามอัตราดังกล่าวให้เฉพาะบัญชีลูกค้าที่มีจำนวนดอกเบี้ยก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย มากกว่า 30 บาทต่อเดือน เท่านั้น ยกเว้นบัญชี Credit Balance บริษัทฯ จะจ่ายให้ตามดอกเบี้ยจริงที่คำนวณได้

** ในส่วนของบัญชีตราสารอนุพันธ์ กรณีที่คำนวณดอกเบี้ยก่อนหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ไม่ถึง 30 บาท บริษัทฯ จะสะสมให้ครบ แล้วจึงจะดำเนินการจ่ายให้กับลูกค้า

*** บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับบัญชี Credit Balance ใหม่ โดยมีผลวันที่ 1 พฤจิกายน 2562 เป็นต้นไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับไปจนกว่าจะได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงมาให้ทราบภายหน้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

31/03/2563   18:17