วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563   เวลา 14:24 น.

แจ้งเลื่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารผ่านระบบ ATS สำหรับรายการซื้อขายหลักทรัพย์

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

    สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ประกาศเลื่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคาร จากลูกค้าทั่วไป  สำหรับรายการชำระราคาที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และชำระราคาผ่านระบบ ATS จากเดิมวันที่  1 เมษายน 2563 เป็น วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้แนะนำการลงทุนของท่านหรือที่ Call Center โทร.  02 63 53 123  
จึงเรียนมาเพื่อโทรดทราบ และบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา 

ขอแสดงความนับถือ 31/03/2563   14:24