วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563   เวลา 12:01 น.

ONEAM: ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ (ONE-PROP)

https://datacenter.poems.in.th/investmentunit/announcement/ONE-PROP_AR_20Feb2020.pdf 04/03/2563   12:01