ไอพีโอ และ โรลโอเวอร์

IPO Roll Over   >  LHFI6M2
  LHFI6M2   [021006]  [กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ 6เดือน2]
  โดย : แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  | แก้ไขล่าสุด 2/8/2012 10:26:11
ประเภท : IPO
วันที่เสนอขาย : 30/01/2012   ถึง   06/02/2012
Duration : 6 เดือน
ประมาณการ ผลตอบแทน (%ต่อปี) : 3.00
เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก (บาท) : 5,000
การลงทุน :
         

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุการลงทุนประมาณ 6 เดือน
กองทุนจะลงทุนในตราสารต่างๆ ดังนี้
 1. เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน (B/E) ที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศ (สัดส่วนการลงทุนประมาณ 42.60%) ได้แก่
 • ธนาคารกรุงไทย (FITCH : AA+)
 • ธนาคารไอซีบีซี ไทย (FITCH : AA+)
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (TRIS : A-)
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 • ธนาคารออมสิน

    2.    ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (สัดส่วนการลงทุนประมาณ 57.40%) ได้แก่
 • บมจ.อยุธยา แคปิตอล ออโต้ ลีส (TRIS : A+)
 • บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์ (TRIS : A-)
 • มจ.เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ (TRIS : A-)
 • บมจ.ภัทรลีสซิ่ง (TRIS : A-)
 • บมจ.ศุภาลัย (TRIS : A-)
Offer Date : 30/01/2012
(30/01/2012 - 06/02/2012) IPO 6 เดือน LHFI6M2  
(30/01/2012 - 07/02/2012) IPO ไม่ระบุ INGADR-D  
(30/01/2012 - 03/02/2012) Roll Over 6 เดือน KTFIX6M5  
(30/01/2012 - 01/02/2012) Roll Over 6 เดือน SIF-6M1