บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี จำกัด (ไอเอ็นจีเดิม)
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น G ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
Tel : 66-2688-7777
Fax : 66-2688-7707
Url : http://www.uobamth.co.th/

About AMC's :
ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการเท่ากับ 57,255 ล้านบาท บริษัทถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 โดยกลุ่มธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และกลุ่มไอเอ็นจี ภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมสยามซิตี้แอสเซทแมเนจเม็นท์ (Siam City Asset Management : SCIAM) โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้นขณะนั้นคือ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด 25% กลุ่มไอเอ็นจี 25% บริษัทไทยศรีนครซูริคประกันภัย 10% บริษัทหลักทรัพย์แอ็คคินซันจำกัด (มหาชน) 10% บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สยามซิตี้ซินดิเคทจำกัด (มหาชน) 10% บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอสซีเอฟจำกัด (มหาชน) 10% บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นครหลวงเครดิตจำกัด (มหาชน) 10% ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังในปี 2540 ด้วยวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 2540 กลุ่มบริษัทในเครือธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน) ได้ปิดตัวลง และธนาคารอยู่ภายใต้การจัดการบริหารของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน (FIDF) กลุ่มไอเอ็นจีจึงเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แทนที่บริษัทต่างๆที่ปิดตัวลง และทำการบริหารจัดการกองทุนรวมที่มีอยู่มาจนทุกวันนี้

กองทุนเผยแพร่ ผ่านเรา :